10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
DZIESIĄTKI PROWADZONYCH SPRAW
ZAUFANIE KLIENTÓW

OBSŁUGA PRAWNA SPORÓW SĄDOWYCH


DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, polubownymi i arbitrażowymi


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • wskazujemy potencjalne roszczenia i prognozę powodzenia ich dochodzenia
 • podejmujemy działania zmierzające do zabezpieczenia roszczeń
 • rekomendujemy działania zmierzające do ugodowego zakończenia sporu
 • negocjujemy warunki ugody
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz przed sądami polubownymi, arbitrażowymi i sądami powszechnymi

Kancelaria GJW wykonuje zastępstwo prawne przed wszystkimi sądami oraz instytucjami. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi oraz w procedurach sądowo-administracyjnych. W szczególności specjalizujemy się w prowadzeniu sporów gospodarczych. Efektywnie wspieramy prawnie Klientów również na etapie przedsądowym, co często pozwala uniknąć angażowania się w zwykle długotrwałą i kosztowną procedurę sądowego rozstrzygnięcia sporu.

Naszym Klientom oferujemy:

 • doradztwo prawne w zakresie minimalizacji ryzyka powstawania sporów,
 • wsparcie prawne negocjacji zmierzających do polubownego zakończenia sporu,
 • doradztwo w zakresie opracowania strategii prowadzenia sporu gospodarczego,
 • prowadzenie mediacji w zakresie sporów cywilnoprawnych,
 • opracowywanie projektów pism na etapie poprzedzającym wszczęcie sporu sądowego,
 • kompleksową obsługę prawną prowadzonych sporów gospodarczych w toku wszystkich instancji,
 • przygotowywanie skarg kasacyjnych i reprezentację przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentację przedsiębiorców przed sądami polubownymi oraz trybunałami arbitrażowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z Kancelarią Radców Prawnych GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy na stronie gjw.pl

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół procesowy Kancelarii GJW

Wspólnik w Kancelarii GJW. Lider zespołu procesowego. Posiada ponad 23-letnią praktykę zawodową. Specjalizuje się również we wspieraniu projektów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe są związane także z szeroko rozumianym prawem samorządowym oraz bankowym i spółdzielczym. Od 2002 roku współpracuje z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą reprezentuje w wielu gospodarczych sporach sądowych oraz wspiera prawnie w przedsięwzięciach biznesowych. Przez rok zapewniał obsługę prawną Departamentowi zajmującemu się sprzedażą energii elektrycznej w spółce zajmującej się obrotem energią elektryczną. Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w obszarze organizacyjno-prawnego funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz spółdzielni. Przez cztery lata zapewniał bieżące wsparcie korporacyjne jednemu z poznańskich banków. Brał również udział w nadzorowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami: przez okres kilku lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w spółce prawa handlowego, był też oddelegowany (jako członek rady nadzorczej spółki akcyjnej) do pełnienia obowiązków członka zarządu, a następnie prezesa zarządu tej spółki. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentowania  przedsiębiorców i banków przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi. Wielokrotnie prowadził procesy gospodarcze (w tym windykacyjne) o znaczących wartościach przedmiotu sporu, występował przed sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesami prowadził spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące interpretacji przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy sądowe z zakresu windykacji międzynarodowej, w tym oparte o europejski nakaz zapłaty. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisany na listę prokuratorów przy Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu oraz listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Wspólnik w Kancelarii GJW. Kieruje zespołem obsługującym procesy inwestycyjne. Specjalizuje się również w prawie energetycznym, zamówieniach publicznych oraz prawie pracy. Posiada dużą praktykę procesową. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz budowlanej. Świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz dużej spółki obrotu energią elektryczną oraz lidera w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego. Zapewniała obsługę prawną wielu inwestycjom liniowym takim jak budowa linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy, budowa drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim, budowa obwodnicy Jeleniej Góry oraz węzła drogowego wraz z mostami, budowa mostu przez Wisłę w województwie lubelskim. Wykonywała obsługę prawną na rzecz  spółek  z grupy kapitałowej PKP S.A. oraz podmiotów z zakresu administracji publicznej (reprezentacja w sprawach upadłościowych, radach wierzycieli, sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne). Udzielała także wsparcia prawnego w ramach obsługi korporacyjnej organów spółek prawa handlowego, projektowaniu ich struktur organizacyjnych oraz opracowywaniu aktów wewnętrznych. Wielokrotnie występowała przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi, prowadziła sprawy w postępowaniu egzekucyjnym i reprezentowała zamawiających oraz wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i zawieraniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawuje też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu Infrastruktury , w tym także w zakresie  gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Zajmuje się obsługą procesów inwestycyjnych oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Wspiera przedsiębiorców w toku projektów finansowanych ze środków UE. Specjalizuje się też w prawie pracy oraz w opracowywaniu umów (w tym kontraktów budowlanych) i dokumentacji transakcyjnych. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej. Jest wiodącym prawnikiem w zespole procesowym GJW. W wielu procesach reprezentuje przedsiębiorców energetycznych w sporach cywilnoprawnych i gospodarczych.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących kontraktów budowlanych, zobowiązań cywilnoprawnych, wykładni i realizacji umów, praw do nieruchomości, oraz ograniczonych praw rzeczowych (w tym służebności). Prowadziła też liczne spory przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz  sądami arbitrażowymi, a także postępowania wieczystoksięgowe i rejestrowe. Brała udział w mediacjach i postępowaniach pojednawczych.  Z sukcesami reprezentuje klientów przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi, w tym  Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niejednokrotnie prowadziła spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi ubezpieczycielami. Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych specjalność: prawo, gospodarka i kultura europejska na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wpisana na prowadzoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa listę osób uprawnionych do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Zajmuje się obsługą procesów inwestycyjnych oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Udziela wsparcia podmiotom z branży IT, OZE, odpadów komunalnych oraz podmiotów produkcyjnych z sektora MSP. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw, procesami inwestycyjnymi oraz realizacją projektów informatycznych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i administracyjnego. Specjalizuje się także opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych. Świadczy obsługę prawną zarówno na rzecz dużych spółek działających w strukturze grupy kapitałowej jak i mniejszych podmiotów segmentu MŚP (reprezentacja w sporach gospodarczych i administracyjnych, wsparcie bieżącej działalności). Brał udział w projektach realizowanych w segmencie nowych technologii, doradzał przy licznych transakcjach oraz zapewniał obsługę organów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Występował także w postępowaniach administracyjnych reprezentując zarówno inwestorów jak i innych uczestników postępowania. W swojej praktyce prawniczej bierze również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspiera przedsiębiorców  przy projektowaniu i negocjowaniu warunków transakcji handlowych oraz przy realizacji projektów internetowych. Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz obsługę procesów sądowych podmiotów z grupy kapitałowej ENEA. Autor lub współautor publikacji w „Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył” oraz na portalu RegulacjewEnergetyce.pl. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik programu Socrates-Erasmus na włoskim Università della Calabria w Cosenzy.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną oraz obsługę procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie zamówień publicznych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną w wielu postępowaniach przetargowych, realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dziale prawnym jednostki administracji rządowej, w której wyspecjalizowała się w sprawach z zakresu m.in. zamówień publicznych, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Obsługiwała podmioty z branży budowlanej, jak i energetycznej, w sprawach związanych z zawieraniem i realizacją umów oraz windykacją należności. Zapewniała wsparcie prawne zamawiającym w kilku projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Posiada ponad dziesięcioletnią praktykę procesową. Wielokrotnie występowała przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi (WSA). Reprezentowała też zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzi zajęcia z aplikantami w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisana na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Prawnych w Bydgoszczy. Ukończyła szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Radca prawny w Kancelarii GJW.  Jest odpowiedzialna za bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw oraz obsługą procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się także w prawie pracy, zamówieniach publicznych, prawie samorządowym oraz prawie energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Obsługiwała przedsiębiorstwa sieciowe, w tym m.in. dystrybutora energii elektrycznej oraz spółkę wodociągową. Świadczyła pomoc prawną na rzecz wielu jednostek samorządu terytorialnego. Legitymuje się bogatą praktyką procesową. Prowadziła liczne spory z zakresu prawa pracy. Brała udział w wielu mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów przed WSA, NSA oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadziła spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi ubezpieczycielami w procesach o odszkodowania. Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przez wiele lat pracowała w administracji rządowej. Prowadziła szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu zasad techniki prawodawczej. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisana na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Prawnych w Toruniu.

Aplikantka radcowska. Jest członkiem zespołu procesowego zajmującego się reprezentowaniem przedsiębiorstw branży energetycznej w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w stosowaniu szeroko rozumianego prawa samorządowego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa procesowego cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. W ostatnich latach wspierała zespół procesowy reprezentujący klientów w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów branży energetycznej w sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Z Kancelarią GJW związana od 2015 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z GJW przez cztery lata pracowała w jednostce samorządu terytorialnego. Obecnie pełni funkcję Radnej Rady Miejskiej w Swarzędzu. Autorka publikacji na portalach ZamowieniaSektorowe.pl oraz RegulacjewEnergetyce.pl. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz politologii na Wydziale Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Prawnik w Kancelarii GJW. Jest członkiem zespołu procesowego zajmującego się reprezentowaniem przedsiębiorstw branży energetycznej w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Zapewnia wsparcie w toku sądowych postępowań windykacyjnych na wszystkich etapach. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu oraz bezumownym korzystaniem z gruntów. Specjalizuje się także w szeroko rozumianym prawie nieruchomości. Autor publikacji na portalu RegulacjewEnergetyce.pl. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył międzynarodowy staż w kancelarii Norrie & Associates w New Jersey w USA. Obecnie realizuje studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Inwestowanie w Nieruchomości.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

obsługa prawna sporów sądowych, dochodzenie roszczeń, postępowania mediacyjne, sądy polubowne, sądy arbitrażowe, sądy powszechne, spory gospodarcze, adwokaci poznan, arbitraż, spory sądowe, pełnomocnik procesowy, skarga kasacyjna, ustawowe odsetki karne, bezpodstawne wzbogacenie, zawezwanie do próby ugodowej, pozew do sądu cywilnego, postępowanie przed sądem administracyjnym, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, dziedziczenie długu, pozwy cywilne, odpowiedź na apelację, próba ugodowa, reprezentowanie przed sądem. odpowiedź na pozew, pozew o znieslawienie, pozew o odsetki, naruszenie prawa materialnego, pozew o odszkodowanie